رزومه و سوابق – تیر 1398

مجيد سراجي كرماني – متولد ١٣٤٧ همراه ٠٩١٢١٨٨٧٧٨٤
email : lawyer.seraj@gmail.com
الف – سوابق تجربي و حرفه اي:
١) مشاور حقوقي وزارت مسكن (راه) و شهرسازي به مدت ١٢ سال
٢) عضو كميته فني شماره ٤ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران(كميته تخصصي مقررات، لوايح و سياستگزاري)
٣) عضو كارگروه حقوق اقتصاد زيربنايي در معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري
٤) عضو كارگروه تخصصي مديريت قراردادهاي وزارت راه و شهرسازي
٥) كارشناس ارشد مسئول لوايح و پژوهش اداره كل حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي ١٣٨٧ لغايت ١٣٩١
٦) نماينده وزارت مسكن و شهرسازي در جلسات هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز در كميسيون تخصصي اراضي ديوان عدالت اداري
٧) عضو نماينده حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي در كميسيونهاي تهيه لوايح و طرحهاي قانوني نهاد رياست جمهوري و كميسيونهاي عمران و كشاورزي مجلس شوراي اسلامي
و مركز پژوهشهاي مجلس
٨) مشاور دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
٩) مشاور حقوقي معاونت امور مجلس و حقوقي وزارت علوم تحقيقات و فناوري ١٣٩٠ و ١٣٩١ و ١٣٩٣
١٠ ) ناظر طرح مطالعاتي و پژوهشي ساماندهي مشاورين املاك- معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ١٣٩٣
١٣٨٦- ١١ ) مشاور اداره كل تدوين قوانين شهرداري تهران ٨٧
١٢ ) مشاور حقوقي شركت عمران و بهسازي شهري ايران( شركت بازآفريني شهري ايران) – شركت تابعه وزارت راه و شهرسازي
١٣٧٣- ١٣ ) مشاور حقوقي وزارت جهاد سازندگي(گروه منابع طبيعي)- تهران ٧٦
١٤ ) مدير حقوقي طرح تملك ٢٣ هكتار بافت فرسوده مركزي مشهد(طرح ميدان شهداي مشهد) ١٣٨٢
١٣٨٢- ١٥ ) مشاور حقوقي شهرداري مشهد ٨٤
١٦ ) طي دوره هاي كارآموزي قضايي در دادگاههاي حقوقي يك و دو – كيفري يك و دو- مدني خاص- اجراي احكام- كيفري ١ و ٢ و دادسراي عمومي در سالهاي ٦٧ تا ٦٩
ب – كانون وكلا :
( ١) كسب رتبه اول امتحانات اختبار كانون وكلاي دادگستري (شهريور ١٣٧٨
٢) داديار دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري خراسان
٣) مسئول بخش فرهنگي كانون وكلاي دادگستري خراسان
٤) مدير مسئول مجلسه تخصصي حقوقي كانون وكلاي دادگستري خراسان از ١٣٧٨ لغايت ١٣٨٨
٥) عضو كانون وكلاي دادگستري مركز
ج- آثار و نوشتهها (به ترتيب تاريخي) :
١) وكالت و مشاوره در دعاوي عمومي ، تخصصي و فوق تخصصي با تاكيد بر دعاوي راجع به اراضي و املاك – ويرايش سوم – تير ١٣٩٨
٢) تدوين مجموعه قوانين تنقيحي شامل قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و قانون تملك آپارتمانها و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان(عضو همكار گروه
تدوين و تنقيح) – انتشارات معاونت حقوقي رياست جمهوري – فروردين ١٣٩٨
٦ خرداد ١٣٩٧ – « حاكميت شركتي » نقدي بر توهم « شهرك سينمايي » تا « جامعه مدني » ٣) از
٤) جستاري حقوقي در زمينه ممنوعيت تصدي كاركنان برخي نهادها در سازمان نظام مهندسي ، يك دستورالعمل و مباني حقوقي آن – راه ابريشم – شماره ١٦٩ – تير ١٣٩٥
www.noandishaan.com و www.vekalatonline.ir – ٥) آسيب شناسي حقوقي نظام شهرسازي و برنامه ريزي شهري در ايران – ١٣٩٥
٦) موضوعات پيشنهادي براي پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي در حوزه حقوق شهرسازي – ١٣٩٤
٧) نقدي بر طرح مطالعاتي ساماندهي مشاوران املاك – ٢٧ دي ١٣٩٣
بهمن ١٣٩٤ – www.vekalat.org – ٨) بررسي و تحليل ابعاد مختلف قانون پيش فروش ساختمان مصوب ١٣٨٩
شهريور ١٣٩٤ – www.vekalat.org – ٩) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل ، بي تفاوتي مقنن در برابر تعرض دولت به ساحت نهادهاي مدني
١٣٩٤ www.noandishaan.com – ١٠ ) آسيب شناسي نظام شهرسازي و برنامه ريزي شهري در حقوق ايران
١١ ) چگونه زمين بخريم – نشريه املاك و مستغلات – شماره ١٨ – آذر ١٣٩٢
https://ius.center – و www.noandishaan.com وwww.vekalatonline.ir – ١٢ ) بررسي و تحليل ماده ١٠ قانون زمين شهري مصوب ١٣٦٦
١٣٩٢
١٣ ) چگونه زمين بخريم – نشريه املاك و مستغلات – تير ١٣٩٢ – شماره ١٣
١٤ ) چگونه زمين بخريم – نشريه املاك و مستغلات – ارديبهشت ١٣٩٢ – شماره ١١
١٥ ) چگونه زمين بخريم – نشريه املاك و مستغلات – بهمن ١٣٩١ – شماره ٨
١٦ ) سوء استفاده از حق در حقوق تجارت (بررسي يك مصداق) – خبرنامه كانون وكلاي دادگستري اصفهان – شماره ٥٩ – خرداد ١٣٩٠
١٧ ) نگاهي به اصل استقلال حقوق جزا- خبرنامه كانون وكلاي دادگستري اصفهان- شماره ٣٩ – مهر ١٣٨٨
١٨ ) بايستههاي لايحه پيش فروش ساختمان- خبرنامه كانون وكلاي دادگستري اصفهان- شماره ٣٤ – ارديبهشت ١٣٨٨
به دفتر حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي در قراردادهاي شركتهاي تابعه و شركتهاي تعاوني مسكن – ارديبهشت ١٣٨٨ « حل اختلاف » ١٩ ) بررسي شرط ارجاع
٢٠ ) انسان خوب، شهروند خوب (در سوگ منابع طبيعي) – به مناسبت سومين همايش شورايعالي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي و منابع طبيعي )- تهران – هتل المپيك- ٢٠
www.noandishaan.com – اسفند ١٣٨٧
١٣٨٧ – ٢١ ) آسيبشناسي قوانين و مقررات ناظر بر ممنوعيت تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها- مجله كانون وكلاي دادگستري خراسان- شماره ٤
٢٢ ) اصل صحت اعمال حقوقي از حيث كيفر(نظريه تكميلي) – مجله كانون وكلاي دادگستري خراسان- شماره يك- ١٣٨٤
٤٢٥٢ ١٠٢٩ – مرداد ١٣٨١ ISSN ٢٣ ) مروري بر دو اعلاميه جهاني و اسلامي حقوق بشر – مجله مرور – شماره بين المللي
٧٩/٨/ ٢٤ ) مطالعه همگاني قانون اساسي، ضرورت و الزام- نشريه همبستگي مورخ ١٥
٢٥ ) نامهاي به رئيس جمهور ( پيشنهاد اتخاذ تدابيري براي مطالعه همگاني قانون اساسي و دلايل توجيهي آن ) – نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري خراسان- شماره يك-
١٣٧٩
٧٧ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي /١٢/ ١٣٤ مورخ ١٧ -١/ ٢٦ ) اديان الهي و يافتههاي علوم جنايي (منتشر نشده) – داراي مجوز چاپ شماره ٣٤٤١
٢٧ ) مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي اسلامي كشوري- انتشارات خاتم- ١٣٧٧
٢٨ ) تهيه و تدوين جدول تسهيل كننده محاسبه انواع ديات- نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز- شماره ٢٤ – تير ١٣٧٧
٢٩ ) لزوم برخورداري از حق دفاع در قوانين ملي و فراملي- نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز- شماره ٢٢ – آذر ١٣٧٦
٣٠ ) تهيه و تدوين جدول تسهيل كننده محاسبه هزينههاي دادرسي- نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز- شماره ٢٢ – آذر ١٣٧٦
٢٤ اصل صحت اعمال حقوقي از حيث كيفر- نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز- شماره ٢١ – تير ١٣٧٦ (٣١
٣٢ ) حمايت از جنگلها و مراتع در قوانين كيفري ايران- رساله كارشناسي ارشد- دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي- ارديبهشت ١٣٧٦
٣٣ ) نقدي بر مباحث حقوقي كتاب امور ريالي شعب (از انتشارات اداره آموزش و مديريت بانك ملي ايران) ١٣٧٢
٣٤ ) تخصص و تعهد- روزنامه خراسان- ٢٠ دي ١٣٦٧
د – سوابق علمي و آموزشي:
١٣٦٥ – ١) ليسانس حقوق دانشگاه تهران ١٣٦٩
١٣٧٣ – ٢) فوق ليسانس حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ١٣٧٦
٣) تدريس در دانشگاه فردوسي
٤) تدريس در دانشگاه آزاد
٥) تدريس در دانشكده فارابي
٦) تدريس در دانشگاه علمي و كاربردي – واحدهاي ٣٢ و ٥٣ فرهنگ و هنر تهران
٧) تدريس در فرهنگسراهاي تهران
٨) همكاري با كميسيون قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام در طرح مطالعاتي و تحقيقاتي مربوط به نظارت بر اجراي سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي
٩) مدرس دانشگاه علمي كاربردي مركز
١٠ ) مدرس دورههاي آموزشي وزارت مسكن و شهرسازي ويژه كارشناسان و مديران حقوقي و شهرسازي استانها
از دفتر تاييد صلاحيت مشاوران حقوقي معاونت حقوقي رياست جمهوري – گرايش تخصصي حقوق منابع طبيعي و مديريت شهري – مرداد ١٣٩٠ « مشاور » ١١ ) اخذ رتبه
ه – دروس و موضوعات تدريس شده و دوره هاي آموزشي :
١ حقوق جزاي عمومي
٢ حقوق تجارت
٣ قوانين و مقررات تملك آپارتمانها
٤ تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري
٥ تأملي بر نحوه دفاع كارشناسان حقوقي سازمانهاي مسكن و شهرسازي در دادگاهها
٦ حقوق طرحهاي توسعه و عمران (جامع و تفصيلي)
٧ حقوق مكتسبه در طرح هاي توسعه و عمران ( برگزار شده براي معاونين محترم شهرسازي ادارات كل استانها)
٨ حقوق مالكين اراضي واقع در مسير جاده ها و راههاي عمومي( برگزار شده براي كارشناسان حقوقي وزارت راه و شهرسازي و نمايندگان سازمانها و شركتهاي تابعه)
٩ تغيير كاربري اراضي و صلاحيت كميسيون ماده پنج قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران – سمينار آموزشي مديران حقوقي و املاك ادارات كل استانهاي وزارت
ورزش و جوانان – ١١ ارديبهشت ١٣٩٨ البرز – چهارباغ – دهكده ورزشي
١٠ اصلاح و ارتقاء عملكرد كارشناسان حقوقي – كارشناسان حقوقي و املاك اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان – ١٧ ارديبهشت ١٣٩٨
( ( تير ١٣٩٨